Menu

راه ارتباطی

سوالها و درخواستهای خود را میتوانید از راه ایمیل زیر ارسال بفرمایید:

pardazeshgaran24 [@] gmail.com

پاسخگویی به ایمیلها یک تا 5 ساعت بعد انجام خواهد شد

خبرگزاری آریا-والدین بیسواد با طرح ملی الزام و تشویق آموزش، در سراسر کشور باسواد می شوند. خبرگزاری آریا-والدین بیسواد با طرح ملی الزام و تشویق آموزش، در سراسر کشور باسواد می شوند.
اخبار دانشگاهی

Go to top