قالب جوملا

Easy to starts

خرید و دانلود مقاله

شما بلافاصله پس از خرید مقاله ، پروژه و ... میتوانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید

بیشتر بخوانید..

Forum Support

منابع فارسی و لاتین

سایت پروژه 24 علاوه بر منابع فارسی سعی در ارائه منابع لاتین و بروز برای دانشجویان مینماید

بیشتر بخوانید..

Great docs & support

مقاله دانشجویی از منابع معتبر

پروژه 24 مقاله ها ، پروژه های دانشجویی و کلیه فایلهای خود را بررسی و سپس در دسترسی دانشجویان قرار میدهد ...

بیشتر بخوانید..

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (6 رای)

b_150_100_16777215_00_images_porojeh_0972.jpgیک کارگاه تولیدی لباس یا شلوار در 3 شیفت کاری کارگر دارد . از هر شیفت برای اندازه و تعداد ، نمونه های 30 تایی انتخاب کردیم که جدول آن در پروژه مشخص شده است.  سپس محاسبات زیر انجام شد.


فهرست :

1- محاسبه پراکندگی مرکزی : (واریانس) چولگی ، کشیدگی

2-  رسم نمودار هیستوگرام

3-  محاسبه جدول فراوانی با ستون فراوانی برای همه ی متغیر های گسسته

4- محاسبه جدول توافقی برای 2 متغیر گسسته به همراه مقادیر مورد انتظارشان (انجام آزمون کای دو)

5- انجام t-student (فرض برای متغیر: فرض برابری میانگین متغیر های P1 با عدد دلخواه ثابت)

6- انجام آزمون t-student ( فرض برابری متغیر P1 با میانگین متغیر P2 )

7- انجام آزمون آنوا Anowa آنالیز واریانس (برابری میانگین متغیر P1 در سطوح مختلف یک متغیر گسسته )

8- محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پیوسته

9- محااسبه ضریب همبستگی اس پیرسن بین متغیر های گسسته

10-  انجام آزمون K-S به منظور بررسی نرمال بودن یکی از متغیر های وابسته مثل P1

11- انجام آزمون K-S به منظور بررسی هم توزیع بودن دو متغیر پیوسته دلخواه

12-    برآورد منحنی رگرسیون

13-  انجام رگرسیون روی متغیر وابسته به وسیله متغیر پیوسته

14-  تحلیل محاسبات

A- تعیین مرکز صحیح برای هر یک از متغیر ها و تاثیر سایر محاسبات بند 1

B-   تغییر نتیجه آزمون کای دو مبنی بر استقلال یا عدم استقلال

C- تغییر نتیجه ی بند های 5 و 6 و 7 با سطح خطایα=2%

D- تفسیر وجود یا عدم وجود همبستگی (پیرسون یا اسپیرمن ) با سطح اطمینان

E- آیا متغیر وابسته نرمال است با چه سطح اطمینانی

F- آیا دو متغیر بند 11 هم توزیع می باشند . سطح خطا چقدر است

G- ضرایب مدل رگرسیونی را بیابید و r^2 را تفسیر کنید

5,000 تومان

اخبار دانشگاهی

تماس سریع

Go to top